1. Syndicale delegatie (SD)

De syndicale delegatie verzekert de dagelijkse werking van de vakbond op de werkvloer. Ze is de spreekbuis van de werknemers naar de directie toe en rapporteert aan de werkvloer en de militantenkern. 
Ze waakt over een goede arbeidsorganisatie, verzet zich tegen negatieve maatregelen van werkgeverszijde en formuleert eisen bij onderhandelingen. Samen met de bevoegde secretaris kan de syndicale delegatie op ondernemingsvlak onderhandelde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) afsluiten. Deze akkoorden leggen de arbeidsvoorwaarden vast. 

2. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

In ondernemingen vanaf 50 werknemers wordt een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) samengesteld. Het CPBW is paritair samengesteld. 
De werknemersafgevaardigden worden verkozen via sociale verkiezingen. 
Het CPBW houdt zich voornamelijk bezig met veiligheid, ergonomie en gezondheid op de werkvloer. Ook thema’s als milieu of hygiëne komen hier aan bod. Het CPBW bekommert zich dus om het welzijn van de werknemers op de werkvloer en komt ook maandelijks samen. 

3. De ondernemingsraad (OR)

Een ondernemingsraad (OR) wordt opgericht in bedrijven vanaf 100 werknemers. De OR is eveneens paritair samengesteld, dat wil zeggen dat hierin evenveel afgevaardigden van werkgevers als van werknemers zetelen. De ondernemingsraad vindt maandelijks plaats en bespreekt elementen zoals de jaarlijkse verlofkalender, tijdelijke of economische werkloosheid, tijdkrediet, betaald educatief verlof, enzovoort. 

Dit overlegorgaan houdt zich dus vooral bezig met de arbeidsorganisatie. Maar ook de jaarlijkse financiële en economische informatie (EFI) wordt er toegelicht en besproken. 
Ook hier gebeurt de aanduiding van de afgevaardigden van de werknemers via de sociale verkiezingen, die om de vier jaar worden georganiseerd.