Wat is en doet  de ondernemingsraad ( OR) ?

 

1.Wat is de Ondernemingsraad?

De OR is een overlegorgaan met een ruim werkterrein: het economisch, financieel en personeelsbeleid van de onderneming. Klinkt abstract, maar denk aan werkdruk, flexibiliteit, mobiliteit, opleiding, de jaarlijkse vakantieregeling, collectief ontslag, enz.

2.Doet de OR meer dan overleggen?

De OR mag ook beslissen over een beperkt aantal onderwerpen. Verder geeft de OR de werkgever advies over een aantal initiatieven. De OR moet de toepassing van de sociale en industriele wetgeving controleren. Ook krijgt de OR informatie, bovenal over de tewerkstelling, alsook over de economische en de financiele toestand van het bedrijf (EFI).

3.Waarover beslist de OR?

De OR beslist over het reglement van interne orde van de OR, de inhoud van het arbeidsreglement, de jaarlijkse vakantie en de betaalde feestdagen, het beheer van sociale kassen, de collectieve planning van betaald educatief verlof, bepaalde procedurekwesties inzake sociale verkiezingen, de criteria van afdanking en heraanwerving, de voordracht van de bedrijfsrevisor. Goedkeuring gebeurt bij eenparigheid.

4.Wat controleert de OR?

De OR controleert de toepassing van de sociale en industriële wetgeving. Onder meer: steun voor investeringen, tewerkstelling, opleiding, enz

5.Waarover geeft de OR advies?

De wet verplicht de werkgever de OR om advies te vragen voor onder meer: het onthaal van nieuwe werknemers, opleidingsplannen, collectief ontslag, invoering van nieuwe technologieën, aanvullende pensioenregeling, tijdelijke contracten en interims, bedrijfsvervoerplannen. Advies vragen betekent niet advies volgen.

6.Heb je in elk bedrijf een OR?

Een privé bedrijf met honderd of meer werknemers moet een OR oprichten.

7.En de overheid?

Overheidsdiensten kennen geen OR, maar hebben eigen overlegorganen: onderhandeling- en overlegcomités.

8.Wie zit in de OR?

De OR bestaat uit een afvaardiging van de werkgevers ,die zijn aangeduid, en een afvaardiging van de werknemers verkozen via vierjaarlijkse sociale verkiezingen. Beide afvaardigingen tellen evenveel vertegenwoordigers. De OR is dus een paritair overlegorgaan. Er is een voorzitter en een secretaris. Op uitnodiging verstrekken deskundigen advies of geven toelichting. Zo moet bijvoorbeeld de bedrijfsrevisor op de vergadering voor de jaarlijkse economische en financiele informatie (EFI) woord en uitleg geven.

9.Belang voor de vakbond?

De OR is het orgaan bij uitstek om als vakbond inbreng te hebben in het beleid van de onderneming.

10.Wat is een Europese Ondernemingsraad?

Wanneer het bedrijf deel uitmaakt van een multinationale onderneming, kan onderhandeld worden over een overkoepelend orgaan voor alle ondernemingen van de multinational. Alle bevoegdheden worden bepaald via deze onderhandelingen. Kortom, er is geen verplichting tot oprichting van een Europese OR en bevoegdheden liggen niet wettelijk vast.

 

De afgevaardigden van het ABVV in de OR :

Mark Pierssens  – 2609 – 0497.40.66.68 – mark.pierssens@agfa.com

Walter Joos  – 2609 – 0497.67.44.13 – walter.joos@agfa.com

Frank Aerts – 3506 – 0479.24.26.93  – frank.aerts@agfa.com

Tom Maes  – 6618 – 0474.89.42.48  – tommy.maes@agfa.com

Tom Thomson  – 5602 – 0495.23.13.62 –  tom.thomson@agfa.com

Herve Vercammen  – 6618  – 0474.56.74.05 – herve.vercammen@agfa.com

Wim Weyns  – 4629 – 0496.61.69.87 – wim.weyns@agfa.com

Erik Van Oosterwijck – 6392 – 0478.56.81.63 – erik.vanoosterwijck@agfa.com

 

Onze jongeren :  

Reda Harnafi  – 6969 – 0489.12.56.42 –   reda.harnafi@agfa.com

Tim Vermylen – 6542 – 0471.11.01.24 – tim.vermylen@agfa.com