Ziekte en ongeval

Het aangepaste arbeidsreglement, goedgekeurd in de Ondernemingsraad van 29/05/2019, trad in werking op 13/06/2019. Eén van de aangepaste bepalingen in het nieuwe arbeidsreglement betreft de richtlijnen m.b.t. de medische controle in geval van arbeidsongeschiktheid (artikel 35).

Een zieke werknemer heeft, mits hij/zij bepaalde verplichtingen vervult, gedurende een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon te betalen door de werkgever. Omgekeerd heeft de werkgever het recht om de arbeidsongeschiktheid van een zieke werknemer te laten controleren door een controlearts.

Voor de duidelijkheid, hernemen we hierna de verplichtingen van de werknemer ingeval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval.

  1. Verwittiging

Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval moet de chef – en bij afwezigheid diens vervanger – daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis worden gesteld. Indien deze de oproep niet beantwoordt, moet het centraal meldpunt 03 444 26 00 verwittigd worden.

 

  1. Medisch attest

De arbeidsongeschiktheid dient te worden bewezen aan de hand van een doktersattest dat de vermoedelijke duur van de afwezigheid vermeldt en dat aangeeft of de werknemer de woning al dan niet mag verlaten met het oog op controle.

Het doktersattest, voorzien van het registernummer van de werknemer, dient binnen de 2 werkdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid toegezonden te worden aan of afgeleverd te worden op Human Resources, zo niet zal de afwezigheid – behoudens overmacht – als ongewettigd worden aanzien.

Het doktersattest kan in eerste instantie digitaal bezorgd worden via het mailadres HRziektemelding@agfa.com, de originele versie dient zo spoedig mogelijk nagestuurd te worden.

 

  1. Medische controle

Het algemene principe is steeds dat de medewerker zich in geval van arbeidsongeschiktheid controleerbaar dient op te stellen.

De mogelijkheid van een medische controle geldt van zodra de werknemer laat weten dat hij/zij arbeidsongeschikt is, zelfs voor het medisch attest toekomt, en dit gedurende de ganse periode van arbeidsongeschiktheid, ook na de periode gedekt door het gewaarborgd loon. De controle is niet beperkt tot de werkuren van een normale arbeidsdag en kan alle dagen plaatshebben, dus ook op zon- en feestdagen.

De medewerker kan niet weigeren zich te laten controleren door de controlearts. De werknemer moet bovendien alle mogelijke maatregelen nemen om de controle mogelijk te maken.

Nieuw: het arbeidsreglement voorziet dat de werknemer zich de tweede en derde dag (maandag tem zondag) van de arbeidsongeschiktheid tussen 12u00 en 16u00 verplicht ter beschikking moet houden voor een medische controle in zijn/haar woonplaats of een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaatsongeacht of de medewerker al dan niet de woonplaats mag verlaten volgens het doktersattest.

Uiteraard moet u de werkgever vooraf op de hoogte stellen van een eventuele tijdelijke wijziging van uw verblijfplaats. Bij twijfel zal altijd gekozen worden voor het officiële adres. De dag waarop het werk werd onderbroken wordt niet meegeteld.

Ook buiten de voormelde periode, kan een medische controle worden uitgevoerd en dient de werknemer zich controleerbaar op te stellen, en dit gedurende de ganse periode van de arbeidsongeschiktheid.

Vindt de medische controle plaats buiten de voormelde dagdelen en bent u afwezig wanneer de controlearts zich aandient, zal de controle arts u uitnodigen op zijn medisch kabinet (oproepingsbrief). Indien u zich niet aandient op de plaats, de dag en het uur vermeld in de oproepingsbrief, wordt dit gelijkgesteld met het zich onttrekken aan de medische controle.

Indien u van uw arts het huis niet mag verlaten (wat op het medisch attest moet vermeld worden), dan dient u gedurende de volledige periode van arbeidsongeschiktheid de ganse dag beschikbaar te zijn voor medische controle. Indien u niet thuis of op het doorgegeven verblijfsadres wordt aangetroffen, wordt dit gelijkgesteld met het zich onttrekken aan de medische controle.

 

  1. Sancties

De werknemer die:

  • behoudens overmacht, nalaat de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn/haar arbeidsongeschiktheid (punt 1);
  • nalaat om het medisch attest binnen de voorgeschreven termijn voor te leggen (punt 2);
  • behoudens wettige reden (bv. opname in het ziekenhuis), zich aan de medische controle onttrekt (punt 3);

kan het recht worden ontzegd op gewaarborgd loon voor de dagen die de dag van deze verwittiging, voorlegging of controle voorafgaan.

 

Contactpersoon:

Bediende ziektebijpassing: Hilde Van Herck 03/444 8962 hilde.vanherck@agfa.com

 

nuttige info : wat moet  je doen als je ziek wordt ?