Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof

Als u meer tijd wilt om bij uw kind(eren) te zijn, kunt u ouderschapsverlof nemen. Dat verlof is, naast palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en mantelzorgverlof, een van de ’thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

OP DEZE PAGINA

Voorwaarden

Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of de ‘gewone’ loopbaanonderbreking in de federale openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Wie?

U kunt ouderschapsverlof nemen voor het kind van wie u ouder bent. U bent dus:

 • de biologische moeder of biologische vader
 • de ouder die het kind erkend heeft
 • de adoptieouder.

Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder.

Leeftijdsgrens kind

Het ouderschapsverlof moet beginnen voordat uw kind 12 jaar wordt. Als uw kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66% heeft, is die leeftijdsgrens 21 jaar.

In welke vorm?

Tijdens uw ouderschapsverlof kunt u ofwel:

 • helemaal niet werken gedurende 4 maanden, naar keuze op te splitsen per maand
 • halftijds werken gedurende 8 maanden, naar keuze op te splitsen in perioden van minimaal 2 maanden
 • 4/5 werken gedurende 20 maanden, naar keuze op te splitsen in periodes van 5 maanden.
 • 9/10 werken gedurende maximaal 40 maanden op te splitsen in periodes van 10 maanden (akkoord werkgever is vereist).

U mag die verschillende mogelijkheden ook afwisselen.

Als u in het onderwijs werkt, kunt u uw ouderschapsverlof in principe niet opsplitsen, tenzij de zomervakantie ertussen valt. In dat laatste geval kan dat, onder bepaalde voorwaarden, wel. Neem daarvoor contact op met uw personeelsdienst.

Flexibel ouderschapsverlof

Sinds 1 juni 2019 zijn de mogelijkheden om ouderschapsverlof te nemen, uitgebreid.

 • Als u voltijds werkt, kunt u ook 1/10 ouderschapsverlof opnemen. U hebt daarvoor wel het akkoord van de werkgever nodig. U kunt ook daarvoor een aanmoedigingspremie aanvragen.
 • U kunt uw ouderschapsverlof voortaan ook voor kortere periodes aanvragen, op voorwaarde dat uw werkgever akkoord gaat:
  • bij voltijdse onderbreking: in periodes van één week of een veelvoud ervan. In dat geval kunt u geen aanmoedigingspremie krijgen boven op uw RVA-uitkering.
  • bij 1/2 onderbreking: in periodes van één maand of een veelvoud ervan. In dat geval kunt u wel een aanmoedigingspremie krijgen boven op uw RVA-uitkering.

Werkt u voor de Vlaamse overheid of het onderwijs? Raadpleeg dan uw personeelsdienst, omdat er voor u mogelijk andere regels gelden.

Ouderschapsverlof als recht

Uw werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel met maximaal 6 maanden uitstellen, op voorwaarde dat hij daarvoor gegronde redenen kan geven. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over ouderschapsverlof en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA.

Procedure

Wilt u ouderschapsverlof nemen, dan moet u uw werkgever vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.

U kunt het ouderschapsverlof zowel online als op papier aanvragen. Lees meer over de aanvraag van een thematisch verlof.

Bedrag

Tijdens uw ouderschapsverlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.

Alleen als uw kind geboren of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012, hebt u ook voor de vierde maand recht op een uitkering.

Boven op die onderbrekingsuitkering hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt.

In sommige gevallen mag u uw ouderschapsverlof combineren met een zelfstandige activiteit. Neem daarvoor contact op met de RVA.