Huwelijk

 

Gebeurtenis
Aantal dagen
Huwelijk van belanghebbende (kerkelijk of burgerlijk huwelijk) en minder dan 1 jaar dienst. 3 opeenvolgende werkdagen (zaterdag of eender welke gewone inactiviteitsdag wordt beschouwd als een werkdag) in de week van het huwelijk of de week daarna.
Huwelijk van belanghebbende (kerkelijk of burgerlijk huwelijk) en vanaf 1 jaar dienst op datum van huwelijk. 8 opeenvolgende werkdagen (met inbegrip van zondagen met aanzegging, zaterdagen of andere rustdagen, wettelijke feestdagen of fabrieksfeestdagen, en als brugdagen vastgelegde ADV-dagen) vanaf de dag van het huwelijk (alleen zondag zonder aanzegging wordt niet meegerekend).
Huwelijk van: vader, moeder, kind, (half-)broer, (half)zuster, schoonvader, schoonmoeder, schoonbroer, schoonzuster, grootouders van man of vrouw, kleinkind (pleeg- en stiefverwantschap in dezelfde graad). de dag van het huwelijk, burgerlijk of kerkelijk naar keuze (in geval van nachtwerk mag naar keuze de nacht voor of na het huwelijk worden verlet).
Wettelijke samenwoning van belanghebbende: drie opeenvolgende werkdagen (de zaterdag of eender welke gewone inactiviteitsdag wordt beschouwd als werkdag) te kiezen door de werknemer tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats heeft of tijdens de daarop volgende week. Bij een huwelijk door de partijen binnen de 10 jaar sinds de verklaring van wettelijke samenwoning, zullen deze verrekend worden met de dagen klein verlet voor het huwelijk. In geval van een nieuwe wettelijke samenwoning wordt het recht op deze 3 opeenvolgende werkdagen betaalde afwezigheid slechts toegestaan nadat er 10 jaar verstreken zijn sinds de voorgaande gebeurtenis van de wettelijke samenwoning.

Geboorte/ adoptie

Zie “vaderschaps- en adoptieverlof”.

 

Plechtige Communie/ Feest Vrijzinnige jeugd

Gebeurtenis
Aantal dagen
Plechtige Communie van kind of pleegkind van de belanghebbende. 1 dag, te nemen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsheeft of tijdens de daaropvolgende week.
Deelname van het kind of pleegkind van de belanghebbende aan het feest van de “Vrijzinnige jeugd” daar waar het feest plaatsheeft. 1 dag, te nemen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsheeft of tijdens de daaropvolgende week.

Overlijden

 

Gebeurtenis
Aantal dagen
Overlijden van: echtgenoot (-genote) of samenwonende partner van de werknemer, kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 3 dagen door de werknemer verplicht op te nemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
7 dagen door de werknemer vrij te kiezen binnen het jaar na het overlijden.
Overlijden van: vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter (pleeg- en stiefverwantschap in dezelfde graad): 3 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis (in geval van nachtwerk komt de nacht die op de begrafenis volgt in aanmerking als laatst betaalde verletdag).
Overlijden van: (half-)broer, (half-)zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootouders en overgrootouders van man of vrouw, kleinkind en achterkleinkind (pleeg- en stiefverwantschap in dezelfde graad) die met belanghebbende onder hetzelfde dak woont: 2 dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis (in geval van nachtwerk komt de nacht die op de begrafenis volgt in aanmerking als laatst betaalde verletdag).
Overlijden van: (half-)broer, (half-)zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootouders en overgrootouders van man of vrouw, kleinkind, achterkleinkind, oom en tante van man en vrouw, neef en nicht van man en vrouw (met neef en nicht wordt bedoeld de kinderen en schoonkinderen van broer, zuster, schoonbroer en schoonzuster) (pleeg- en stiefverwantschap in dezelfde graad): de dag van de begrafenis (in geval van nachtwerk mag naar keuze de nacht voor of na de begrafenis worden verlet).

Familieraad

Gebeurtenis
Aantal dagen
Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De familieraad wordt bijeengeroepen door de vrederechter en behartigt uitsluitend de voogdij van minderjarige kinderen en onbekwamen. Uitzonderlijk behandelt hij gevallen van echtscheiding i.v.m. de hoede over de kinderen. 1 dag (in geval van nachtwerk mag enkel de nacht vóór de bijeenkomst worden verlet; in geval van tewerkstelling in de namiddagploeg mag de dag slechts worden verlet indien belanghebbende niet tijdig op het werk aanwezig kan zijn).

Rechtbank

Gebeurtenis
Aantal dagen
Deelname aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank De nodige tijd met een maximum van 5 dagen (in geval van nachtwerk komt enkel de nacht voor de oproeping in aanmerking). Indien de afwezigheid langer dan 5 dagen duurt, wordt het loon/salaris dor de firma verder betaald, maar wordt dit later van de rechtbank teruggevorderd.

Verkiezingen

Gebeurtenis
Aantal dagen
Deelname als bijzitter in een der hoofdstembureaus of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen : de nodige tijd.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen de nodige tijd met een maximum van 5 dagen.
Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureau’s bij de verkiezing van het Europees Parlement de nodige tijd met een maximum van 5 dagen.

Priesterwijding

 

Gebeurtenis
Aantal dagen
Priesterwijding, intrede in het klooster en professie van kind, broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster. de dag van de plechtigheid (in geval van nachtwerk mag naar keuze de nacht voor of na de plechtigheid worden verlet).