Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval moet u onmiddellijk uw leidinggevende op de hoogte brengen (of uw afdelingssecretariaat). Tevens dient de HR-afdeling hiervan te worden ingelicht. (03/444 8999).

Bovendien moet u binnen de 48 uur een doktersattest aan de HR-afdeling bezorgen dat de begindatum en de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid weergeeft. Dit attest moet tevens vermelden of u al dan niet de woonst mag verlaten. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan aanvankelijk bepaald, dient de leidinggevende of de HR afdeling onmiddellijk te worden ingelicht en dient er een nieuw medisch attest worden aangeleverd.

De werkgever kan een medische controle laten uitvoeren bij u thuis. Indien u tijdens uw ziekte of ongeval eventueel op een ander adres zou verblijven, dan moet u de HR afdeling hiervan op de hoogte brengen. Indien de behandelende geneesheer het verlaten van de woning toelaat, moet de arbeidsongeschikte werknemer thuis kunnen worden aangetroffen voor 9.30 u., tussen 11.30 u. en 14.30 u. en na 17.00 u. (19.00 u.in de periode van 1 mei tot 30 september).Indien de controle-geneesheer de periode van arbeidsongeschiktheid, voorgeschreven door de behandelende arts, niet aanvaardt, wordt noch de arbeidsongeschiktheid noch de arbeidsgeschiktheid geacht bewezen te zijn. Dit heeft voor gevolg dat de betaling van het gewaarborgd loon voor de betwiste periode wordt gestaakt.

In geval van arbeidsongeschiktheid, kan de werknemer, al dan niet onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht, rechtstreeks bij de preventieadviseur of bedrijfsarts een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen.

Na afwezigheid wegens ziekte of ongeval met een duur langer dan 4 weken, zal de werknemer een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden op de bedrijfsgezondheidsdienst voor een onderzoek bij werkhervatting. Voor de werknemers die reeds aan het gezondheidstoezicht zijn onderworpen geldt dit als een wettelijke verplichting.

De werkgever is – na advies van de bedrijfsarts – bereid om eventueel in aangepast werk te voorzien in geval van gedeeltelijke werkongeschiktheid.

U kan ook steeds het voor u van toepassing zijnde arbeidsreglement raadplegen.

Contactpersonen

  1. Bediende absenteïsme en personeelsopvolging: Marc Luyckx (03/444 8924)

marc.luyckx@agfa.com

  1. Bediende ziektebijpassing: Linda Lambrechts 03/444 8999

linda.lambrechts@agfa.com

  1. Bedrijfsgezondheidsdienst 03/444 8036 (noodgeval 03/444 3333)

nuttige info : wat moet  je doen als je ziek wordt ?